Suomen Numismaatikkoliitto ry:n säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Numismaatikkoliitto r.y. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen virallinen kieli on suomi.

2 §

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi päästä kirjallisesta hakemuksesta sellainen rekisteröity numismaattinen tai muu numismatiikkaa lähellä oleva yhdistys, jonka liiton kokous varsinaiseksi jäseneksi hyväksyy. Jäsenhakemus lähetetään liiton hallitukselle, joka toimittaa hakemuksen yhdessä hallituksen esityksen kanssa liiton kokouksen päätettäväksi.

Tämän lisäksi liitossa voi olla kunnia-, kirjeenvaihtaja- ja kannattajajäseniä.

Kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan kutsua ansioitunut numismaatikko.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua erittäin ansioitunut numismaatikko tai muu liiton tarkoitusperien hyväksi erittäin ansiokkaasti toiminut henkilö.

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäsenet kutsutaan liiton kokouksen päätöksellä hallituksen esityksestä umpilipuin äänestämällä.

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäsenet ovat vapaat liitto- ja muista maksuista.

Kannattajajäsenet hyväksyy hallitus.

Kunnia-, kirjeenvaihtaja ja kannattajajäsenillä sekä juridisten kannattajajäsenten edustajilla on oikeus olla saapuvilla liiton kokouksissa, joissa heillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

3 §

Liiton tarkoituksena on toimia Suomessa toimivien numismaattisten yhdistysten keskuselimenä sekä kohottaa numismaattisen alan tiedon tasoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:

 • pitää kotisivuja internetissä,
 • tukee tutkimustoimintaa,
 • harjoittaa valistustoimintaa esitelmin ja julkaisuin,
 • pyrkii vaikuttamaan Suomen uusien maksuvälineiden suunnitteluun ja valmistukseen,
 • pitää yhteyttä valtakunnan viranomaisiin,
 • ylläpitää kosketusta koti- ja ulkomaisten numismaattisten yhdistysten välillä,
 • toimeenpanee numismaattisia näyttelyjä sekä
 • edistää mitalitaidetta

Liitto voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä kustantaa numismatiikkaa käsittelevää aikakausilehteä ja muita numismaattisia julkaisuja.

Liiton tarkoituksena ei ole välittömän taloudellisen edun tavoittelu.

4 §

Liiton asioita hoitaa liiton syyskokouksessa valitsema hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja kuusi (6) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Puolet hallituksen jäsenistä on kerrallaan erovuorossa, ensi kerralla arvan mukaan ja sen jälkeen siinä järjestyksessä kuin ovat valitut.

5 §

Liitto kerää liittomaksua niiltä jäsenyhdistysten jäseniltä, joidenka jäsenyhdistys ilmoittaa kuuluvan liittomaksun piiriin. Jäsenyhdistysten äänimäärä liiton kokouksissa määräytyy niiden jäsenten liitolle maksettujen liittomaksujen mukaan. Liiton ylläpitämän luettelon mukaan yhdistys, jonka jäsenistä enintään viisikymmentä (50) on maksanut liittomaksun, on oikeutettu yhteen (1) ääneen ja yhdistys, jonka jäsenistä yli viisikymmentä (50) on maksanut liittomaksun, on oikeutettu yhteen (1) lisä-ääneen jokaista alkavaa viittäkymmentä (50) maksettua liittomaksua kohti, kuitenkin enintään viisi (5) ääntä.

6 §

Päätökset liiton kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisu tapahtuu arvan avulla.

Äänestys on avoin, paitsi milloin kokous yksinkertaisella enemmistöllä päättää suljetusta äänestyksestä. Jos äänet menevät tällöin tasan, ratkaisee arpa.

7 §

Liiton varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, syyskokous viimeistään marraskuussa ja kevätkokous viimeistään huhtikuussa.

Syyskokouksessa

 • vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma,
 • päätetään liittomaksusta ja varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävistä vuosittaisista jäsenmaksuista,
 • valitaan umpilipuin hallituksen puheenjohtaja, jota voidaan nimittää myös liiton puheenjohtajaksi,
 • valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, 
 • valitaan seuraavaksi vuodeksi kaksi tilintarkastajaa sekä heille varamiehet,
 • käsitellään jäsenyhdistysten viimeistään kuusikymmentä (60) päivää ennen kokouksen pitoa kirjallisesti liiton hallitukselle kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamat asiat, jotka liiton hallitus esittää kokoukselle omine lausuntoineen ja joista se tiedottaa jäsenyhdistyksille kokouskutsussa sekä 
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kevätkokouksessa

 • tarkastetaan liiton jäsenistä ja liittomaksuista pitämä luettelo, 
 • esitetään hallituksen kertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien tileistä ja hallinnosta antama lausunto edelliseltä kalenterivuodelta, 
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, 
 • käsitellään jäsenyhdistyksen viimeistään kuusikymmentä (60) päivää ennen kokouksen pitoa kirjallisesti liiton hallituksen kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamat asiat, jotka liiton hallitus esittää kokoukselle omine lausuntoineen ja joista se tiedottaa jäsenyhdistyksille kokouskutsussa sekä 
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 §

Liiton ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kaksi (2) jäsenyhdistystä, joiden äänimäärä liiton kokouksissa on tuona kalenterivuonna vähintään kymmenen (10) prosenttia liiton kaikkien jäsenyhdistysten yhteisestä äänimäärästä, sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä, kun hallitus sai vaatimuksesta tiedon.

9 §

Liiton kokouksista, jotka pidetään hallituksen määräämällä paikkakunnalla, on ilmoitettava jäsenille liiton lehdessä, liiton kotisivuilla ja kunkin yhdistyksen liitolle viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokouksen pitoa..

10 §

Liiton kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, jonka tarkistavat kokouksen puheenjohtaja ja kaksi kokouksen äänioikeutetuista edustajista valittua pöytäkirjantarkastajaa. Kokous voi myös itse kiireellisissä tapauksissa toimittaa pöytäkirjan tarkistuksen.

Pöytäkirja on kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa toimitettava jäsenille tiedoksi. Tiedoksi toimittaminen voidaan tehdä myös julkaisemalla pöytäkirja liiton kotisivuilla.

11 §

Hallitus, joka valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan, kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta jäsentä on saapuvilla kokouksessa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään kunkin asian käsittely, sen ratkaisuun osaa ottaneiden nimet, asiassa tehty päätös sekä mahdolliset eriävät mielipiteet. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä.

Pöytäkirja esitetään seuraavassa hallituksen kokouksessa tarkistettavaksi, jollei sitä tarkisteta heti.

12 §

Hallituksen tehtävänä on

 • johtaa ja valvoa liiton toimintaa ja taloutta, 
 • kutsua koolle liiton kokoukset ja valmistella kokoukselle esitettävät asiat, 
 • panna täytäntöön kokouksen päätökset, 
 • edustaa liittoa,
 • hyväksyä uudet kannattajajäsenet, 
 • esittää varsinaiselle kokoukselle kutsuttaviksi kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenet, ottaa ja vapauttaa liiton toiminnanjohtaja ja muut mahdolliset toimihenkilöt ja määrätä heidän tehtävänsä ja mahdolliset palkkionsa, 
 • pitää jäsenluetteloa, 
 • valita tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia ja niihin jäsenet, 
 • tiedottaa jäsenyhdistyksille liiton toiminnasta sekä 
 • laatia ehdotus tulo- ja menoarvioksi.

13 §

Liiton nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä toiminnanjohtajan tai toisen hallituksen jäsenen kanssa.

14 §

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilejä ja hallintoa koskevat asiakirjat on toimitettava tilintarkastajille hyvissä ajoin ennen tilinpäätöstä välittömästi seuraavaa kevään liittokokousta. Tilintarkastajien on viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta annettava lausuntonsa suorittamastaan tarkastuksesta.

15 §

Liiton kokous voi lain sallimissa tapauksissa erottaa jäsenen liitosta.

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen astuu voimaan ensiksi tulevan kalenterivuoden alusta lukien.

16 §

Muutoksia ja lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä liiton kokouksessa ja ne on vahvistettava aikaisintaan kuudenkymmenen (60) päivän kuluttua pidettävässä seuraavassa kokouksessa. Ehdotettavat muutokset on kokouskutsussa mainittava. Muutos katsotaan hyväksytyksi, jos sitä molemmissa kokouksissa kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä. Samassa järjestyksessä on tehtävä liiton purkamispäätös.

17 §

Jos liitto purkautuu tai sen toiminta lakkautetaan, on sen varat ja omaisuus jaettava ensisijaisesti sen jäsenyhdistyksille niiden edellisten viiden vuoden liittomaksujen osoittamassa suhteessa tai jollekin muulle rekisteröidylle yhdistykselle tai oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka toimii numismaattisten tarkoitusperien hyväksi.

18 §

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.